Obec Novosedly nad Nežárkou
Novosedly
nad Nežárkou

Organizační řád

Organizační řád Obce Novosedly nad Nežárkou
Obecního úřadu Novosedly nad Nežárkou

 • Adresa : Obecní úřad Novosedly nad Nežárkou 378 17, Novosedly nad Nežárkou 182
 • IČO: 00247171
 • Telefon : 384791 118
 • Fax : 384 791 118
 • E - mail : ou@novosedly.cz
 • www : http://www.novosedly.cz

Základní působnost obce:

zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Ve smyslu zákona o obcích, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, je obec samostatným územním celkem složeným ze sedmi částí a šesti katastrálních území. Má vlastní majetek a finanční zdroje; hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem. Orgánem obce je jedenáctičlenné zastupitelstvo obce.
Navenek obec zastupuje starosta.

Do samostatné působnosti obce patří:

spravování záležitostí, které jsou v zájmu obce a jejich občanů, pokud nejsou svěřeny zákonem krajům nebo pokud nejde o výkon přenesené působnosti a dále záležitosti, které do samostatné působnosti obce svěří zvláštní zákon.

Patří sem zejména:

 • schvalování programu rozvoje územního obvodu obce
 • schvalovat územní plán obce a regulační plán a vyhlašovat jejich závazné části obecně závaznou vyhláškou
 • schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce
 • zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce- zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny
 • schvalovat zakladatelskou listinu, zakladatelskou smlouvu, společenskou smlouvu a stanovy obchodních společností a dalších právnických osob, které obec hodlá založit, a rozhodovat o účasti obce v již založených právnických osobách
 • delegovat zástupce obce na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast a navrhovat jejich odvolání
 • vydávat obecně závazné vyhlášky obce
 • rozhodovat o vyhlášení místního referenda- navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí
 • volit starostu,místostarosty a další členy rady obce a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce a počet dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva obce, zřizovat a zrušovat výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce
 • stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce
 • stanovení výše osobních a věcných výdajů na činnost obecního úřadu a zvláštních orgánů obce
 • rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce
 • rozhodovat a zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství
 • udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce- rozhodování o majetkoprávních úkonech
 • hospodaření s majetkem obce
 • stanovení druhů místních poplatků- úkoly v oblasti školství, soc.péče, zdravotnictví a kultury
 • místní záležitosti veřejného pořádku- správa, údržba a provozování zařízení sloužících k uspokojování potřeb obyvatelstva- uspokojování potřeby bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby informací, výchovy a vzdělání, celkového kulturního rozvoje a ochrany veřejného pořádku
 • čistota obce, odvoz a likvidace odpadů, zásobování vodou, odvádění a čistění odpadních vod
 • ukládání sankcí podle zákona
 • zajišťování kulturního, sociálního a hospodářského rozvoje obce- ochrana a tvorba životního prostředí

Přehled zvláštních orgánů zřízených zastupitelstvem obce v souladu s ustanoveními příslušných zákonů :

 1. Finanční výbor
  • podílí se na přípravě rozpočtu obce
  • navrhuje výši místních poplatků
  • navrhuje rozpočtové změny
  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce
 2. Kontrolní výbor
  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce
   • kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti
   • dohlíží na způsob a stav čerpání obecního rozpočtu
  • dohlíží na způsob avybírání místních poplatků

Obec zřizuje tyto příspěvkové organizace:

Základní škola a mateřská škola

Obec zřizuje tyto organizační složky:

Obecní knihovna

Správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti samostatné působnosti a v oblasti přenesené působnosti je Obecní úřad Novosedly nad Nežárkou.

Druh organizace: rozpočtová

Základní působnost obecního úřadu:

zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisůVe smyslu zákona o obcích, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, je obecní úřad správním úřadem, který vykonává státní správu v oblasti samostatné působnosti a v oblasti přenesené působnosti.

Obecní úřad ve smyslu citovaného zákona zejména:

 • plní úkoly, které mu uložila rada obce nebo zastupitelstvo obce
 • pomáhá výborům v jejich činnosti
 • v oblasti přenesené působnosti obce vykonává státní správu s výjimkou věcí, které patří do působnosti zastupitelstva obce, rady obce a zvláštních orgánů obce, případně komisí
 • rozhoduje o poskytování informací žadateli podle zvláštního zákona
 • zřizuje úřední desku
 • usměrňuje po odborné stránce příspěvkové organizace, organizační složky obcea zařízení, které si obec zřídila, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak
Složení obecního úřadu : najdete zde

Členění obecního úřadu - stručný obsah činností vyplývajících ze zákonů :

Starosta:
 • stojí v čele obecního úřadu
 • zastupuje obec navenek
 • zajišťuje hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
 • ze své činnosti je odpovědný zastupitelstvu obce
 • zajišťuje dozor nad pozemími komunikacemi v regionu obce Novosedly nad Nežárkou
 • odpovídá za civilní obranu a ochranu obyvatelstva- zajišťuje kontakt se sdělovacími prostředky
 • je odpovědný za plnění úkolů obecního úřadu v samostatné působnosti i přenesené působnosti
 • zabezpečuje plnění usnesení zastupitelstva obce
 • zajišťuje úkoly v přenesené působnosti obce vyplývající ze zvláštních zákonů
 • plní úkoly zaměstnavatele podle zvláštních předpisů, uzavírá a ukončuje pracovní poměr se zaměstnanci obcezařazenými v obecním úřadu
 • je nadřízený zaměstnancům obce zařazených do obecního úřadu, řídí a kontroluje jejich činnost
 • vykonává státní stavební dohled v regionu obce Novosedly nad Nežárkou
 • vyslovuje stanoviska k projektové dokumentaci
 • povoluje provoz výherních hracích automatů

a plní další úkoly v oblasti:

 • ochrany přírody a krajiny, včetně povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
 • odpadového hospodářství
 • řízení místního hospodářství
 • správy a údržby místních komunikací
 • povolování zvláštního užívání místních komunikací - § 25 zákona o pozemních komunikacích (překopy, výkopy, podvrty, protlaky a jakákoliv další stavební činnost vyžadující zásah do silničního tělesa, zřizování vyhrazeného parkování, umisťování reklam a poutačů, zábor komunikace na dočasnou dobu pro skládky, staveniště a podobně, přepravy zvlášť těžkých předmětů či vozidel)
 • vyřizování restitučních nároků
 • majetkoprávníchvztahů k nemovitostem (smlouvy kupní, směnné, darovací)
 • vyhledávání podkladů o majetku pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí
 • zajišťování geometrických plánů včetně vyjádření k rozdělování či scelování pozemků
 • návrhů obecně závazných vyhlášek
 • agendy komise pro projednávání přestupků obce Opařany
 • provozu čistíren odpadních vod
 • připomínek k jízdním řádům
 • bytového a nebytového fondu obce
 • přípravy voleb a referenda, sčítání lidu, domů a bytů
Sekretariát- samostatná referentka úřadu
 • spisovna
 • evidence písemností
 • archivace a skartace
 • příprava voleb a referenda, sčítání lidu, domů a bytů
 • místní rozhlas
 • administrativní práce
 • evidence stížností
 • vedení kompletních ročníků Sbírky zákonů
 • příjem žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1990 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 • telefonní ústředna
 • podatelna
 • elektronická pošta
 • internet pro veřejnost
 • pokladna
 • místní a správnípoplatky
 • kopírovací práce
 • ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
 • evidence obyvatelstva
 • evidence hrobů
 • kulturně osvětové akce
 • vystavování a prováděn í změn v úředních dokladech
 • sociální agenda
 • vydávání rybářských lístků
 • účetní evidence hmotného a finančního majetku obce
 • účtování, fakturace, bankovní styk
 • rozbory hospodaření a sestavování návrhu rozpočtu
 • zpracování mezd a platů
 • zajišťování personální agendy
 • zpracování přehledů, výkazů a statistik
 • pořizování a doplňování seznamu inventáře
 • zajišťování inventarizací
 • kontrola pokladní hotovosti a pokladních dokladů

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
31 1 2 3 4

Počasí

dnes, čtvrtek 25. 7. 2024
slabý déšť 20 °C 13 °C
pátek 26. 7. jasno 22/10 °C
sobota 27. 7. zataženo 24/12 °C
neděle 28. 7. skoro jasno 29/14 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download