Obec Novosedly nad Nežárkou
Novosedly
nad Nežárkou

Odcizení mobilního telefonu (zablokování nebo odblokování mobilního telefonu Policií České republiky)

1. Identifikační kód

 

2. Kód

 

3. Pojmenování (název) životní situace

Odcizení mobilního telefonu (zablokování nebo odblokování mobilního telefonu Policií České republiky)

4. Základní informace k životní situaci

Policie České republiky je oprávněna požadovat na provozovateli veřejně dostupné telefonní služby znemožnění nebo obnovení provozu odcizeného koncového telekomunikačního zařízení (dále jen "mobilní telefon") ve veřejné síti GSM všech operátorů působících na území České republiky.

Požadavek musí být doložen souhlasem dotčeného vlastníka mobilního telefonu.

Policie České republiky nemůže zablokovat:

 • ztracený mobilní telefon (blokace se týká jen odcizených mobilních telefonů),

 • mobilní telefon odcizený mimo území České republiky,

 • odcizenou nebo ztracenou SIM kartu (lze ji však zablokovat přímo u operátora),

 • mobilní telefon, jestliže jeho vlastník nezná IMEI ("výrobní číslo") a nedoloží příslušné doklady.

IMEI mobilního telefonu je uvedeno v dokladech při koupi mobilního telefonu a obvykle i na obalu (krabici) mobilního telefonu.

IMEI zjistíte také na zadní straně telefonu v prostoru baterie, nebo pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06# (hvězdička-křížek-nula-šest-křížek).

Policie České republiky má právo mobilní telefon odblokovat / nezablokovat (např. pokud by blokace ztížila vyšetřování).

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Souhlas se zablokováním nebo odblokováním mobilního telefonu je oprávněn uplatnit:

 • vlastník mobilního telefonu starší 15 let, pokud nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jeho způsobilost k právním úkonům nebyla omezena,

 • zákonný zástupce vlastníka, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena,

 • zákonný zástupce vlastníka mladšího 15 let.

Osoba mladší 15 let může provést zablokování / odblokování mobilního telefonu jen se souhlasem zákonného zástupce.

Souhlas může uplatnit i osoba pověřená plnou mocí oprávněné osoby; v tom případě však nese pověřená osoba odpovědnost za správnost poskytnutých údajů.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastník mobilního telefonu musí prokázat, že vlastní mobilní telefon s daným IMEI.

7. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Odcizení mobilního telefonu nahlaste osobně na nejbližším oddělení Policie České republiky. Zde také vyjádřete svůj souhlas s blokací. Telefonické nebo písemné ohlášení odcizení mobilního telefonu není možné.

Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste též osobně na nejbližším oddělení Policie České republiky. Telefonické nebo písemné požádání o odblokování mobilního telefonu není možné.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Souhlas s blokací uplatněte na oddělení Policie České republiky, kde jste nahlásili odcizení mobilního telefonu. V případě, že v době nahlášení odcizení nemáte všechny požadované doklady u sebe, můžete souhlas s blokací dodatečně uplatnit na jiném útvaru Policie České republiky.

Souhlas se zrušením blokace mobilního telefonu nahlaste na oddělení Policie České republiky, které zcizení šetří; popř. se můžete obrátit na jiné oddělení Policie České republiky, které zrušení blokace zprostředkuje.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Na Policii České republiky předložte:

 • doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas),

 • záruční list, na kterém je uvedeno IMEI,

 • pokud je vlastníkem mobilního telefonu fyzická osoba a pokud žádost místo ní doručila osoba pověřená - plnou moc vlastníka (nemusí být úředně ověřena),

 • pokud je vlastníkem mobilního telefonu právnická osoba - písemnou žádost podepsanou statutárním orgánem a opatřenou razítkem.

Pokud již nemáte záruční list, můžete předložit doklad o nabytí (pokladní blok, fakturu) a obal mobilního telefonu (obojí), kde je uvedeno IMEI.

Pokud souhlas o odblokování uplatňuje osoba, která dříve požadovala blokaci mobilního telefonu, pak pokladní blok, záruční list a obal nemusí předkládat.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Policista spolu s žádající osobou vyplní formulář, který obsahuje:

 • informace o odcizeném mobilním telefonu (IMEI, výrobní značka, typ),

 • informace o vlastníku mobilního telefonu (jméno, příjmení, datum narození, bydliště, kontaktní údaje),

 • pokud je vlastníkem právnická osoba - IČ, název a sídlo firmy,

 • souhlas osoby s blokací nebo odblokováním.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Po vyplnění a odeslání formuláře obdrží operátoři žádost Policie České republiky do 24 hodin.

Provedení zablokování nebo odblokování a rozšíření v rámci sítě operátora bude probíhat podle technických možností sítě a dalších souvisejících okolností.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Osoba, která má v držení zablokovaný mobilní telefon.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Policejní šetření

Po oznámení odcizení mobilního telefonu následuje policejní šetření.

V případě žádosti o odblokování mobilního telefonu může v některých případech policejní šetření též následovat (dvě různé osoby např. tvrdí, že jsou vlastníky mobilního telefonu mající shodné IMEI).

Koupě mobilního telefonu

Při koupi mobilního telefonu si ve vlastním zájmu ověřte, zda IMEI zařízení odpovídá IMEI uvedenému na obalu mobilního telefonu.

IMEI zjistíte, pokud do mobilního telefonu zadáte posloupnost znaků *#06# (hvězdička-křížek-nula-šest-křížek).

Při koupi použitého mobilního telefonu ve vlastním zájmu požadujte také obal (krabici) s uvedeným IMEI a ověřte si, zda telefon není blokován (odpojte telefon od sítě operátora a po připojení se pokuste mobilním telefonem navázat spojení).

Můžete si také nechat zarezervovat mobilní telefon s daným IMEI na několik dnů a poté zkontrolovat, zda není blokován - vlastník mobilního telefonu totiž nemusel provést zablokování ihned po odcizení.

Nalezení zablokovaného mobilního telefonu

V případě, že získáte zpět váš blokovaný mobilní telefon, obraťte se na nejbližší oddělení Policie České republiky a požádejte o jeho odblokování. Policie České republiky neprovádí automatické odblokování mobilních telefonů.

Zablokování SIM karty

Pokud si chcete nechat zablokovat i svou SIM kartu, obraťte se, prosím, na svého provozovatele mobilní sítě (operátora).

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Zda je váš mobilní přístroj evidován jako odcizený a jeho provoz je znemožněn ve všech sítích mobilních operátorů, si můžete ověřit na internetových stránkách Policie České republiky.

Stačí, pokud znáte prvních 14 číslic z IMEI.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že zjistíte, že je váš mobilní telefon (podle vašeho názoru) neoprávněně blokován, obraťte se na nejbližší oddělení Policie České republiky.

Policie České republiky provede šetření a případně váš mobilní telefon odblokuje.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Pokud Policii České republiky úmyslně uvedete nesprávné údaje (např. přístroj by nebyl odcizen, doklady by byly falešné apod.), můžete se dopustit spáchání přestupku proti pořádku ve státní správě vyskytující se na více úsecích státní správy podle § 2 odst. 2 písm. b) zákona o některých přestupcích, za který lze uložit pokutu do výše 50 000 Kč.

Pokud tímto jednáním jinému způsobíte vážnou újmu na jeho právech, můžete se dopustit spáchání trestného činu poškození cizích práv podle § 181 trestního zákoníku, za který lze uložit trest odnětí svobody až na 2 roky nebo zákaz činnosti.

V úvahu přichází i spáchání jiných přestupků či trestných činů, které by však bylo nutné zhodnotit v souvislosti s úmyslem, se kterým byly spáchány (např. trestný čin křivé obvinění podle § 345 trestního zákoníku - trest odnětí svobody až na 2 roky; trestný čin podvodu podle § 209 trestního zákoníku - trest odnětí svobody až na 2 roky nebo zákaz činnosti nebo peněžitý trest nebo propadnutí věci nebo jiné majetkové hodnoty; přestupek proti občanskému soužití podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 2, 3 zákona o některých přestupcích - pokuta do výše 20 000 Kč).

21. Nejčastější dotazy

- Jak zjistím, že koupený nebo nalezený mobilní telefon je evidovaný Policií České republiky jako odcizený?

Zda je mobilní telefon evidovaný jako odcizený, můžete zjistit na internetových stránkách Policie České republiky nebo pokusem o navázání spojení.

Doporučujeme vám, abyste před pokusem o navázání spojení odpojili telefon od sítě operátora a hned jej znova připojili - u zablokovaného mobilního telefonu se ozve upozornění přibližně následujícího znění:

"Upozornění operátora. Tento telefonní přístroj je Policií České republiky evidován v seznamu odcizených mobilních telefonů a jeho použití je ve všech sítích blokováno. Pro bližší informace se můžete obrátit na kterýkoliv policejní útvar."

V případě, že přijdete do styku s blokovaným mobilním telefonem, který je nahlášen jako odcizený, odevzdejte jej na nejbližším oddělení Policie České republiky.

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost návodu odpovídá útvar

Ministerstvo vnitra České republiky

- Odbor tisku a public relations (redakční úprava)

- Odbor bezpečnostní politiky (část týkající se sankcí)

Policejní prezidium České republiky

- Úřad služby kriminální policie a vyšetřování

- Ředitelství služby pořádkové policie

26. Kontaktní osoba

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

08.09.2017

28. Popis byl naposledy aktualizován

08.09.2017

29. Datum konce platnosti popisu

Bez časového omezení.

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Identifikátor IMEI je číslo zkonstruované podle mezinárodních standardů ETSI (European Telecommunications Standards Institute), kterými se řídí všichni výrobci mobilních telefonů, a slouží k jednoznačné identifikaci konkrétního telefonu bez ohledu na síť, ve které je provozován.

Jedná se o 15 až 16místné číslo.

Pro jednoznačnou identifikaci konkrétního přístroje je rozhodujících prvních 14 číslic.

IMEI - International Mobile Equipment Identity - Mezinárodní identifikace mobilní výbavy

15místné číslo je ve tvaru: IMEI = aaaaaabbccccccd, kde:

a = TAC (Type Approval Code - kód schváleného typu)

b = FAC (Final Assembly Code - konečný montážní kód)

c = SNR (Seriál NumbeR - sériové číslo)

d = SP (SPare - rezerva)

Za jedinečnost čísla je odpovědný výrobce.

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11
1
12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
31 1 2 3 4

Počasí

dnes, sobota 20. 7. 2024
zataženo 25 °C 17 °C
neděle 21. 7. skoro jasno 29/15 °C
pondělí 22. 7. déšť 24/18 °C
úterý 23. 7. déšť 22/16 °C

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

google-play-downloadapp-store-download